pharmacy

คะแนน Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์

คะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 59

มหาวิทยาลัย/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21552 19781
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 19781 19781
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 21531 19539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20395 18995.5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20358.84 18979
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 19941 18969.34
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20256 18907.5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 19490 18838
มหาวิทยาลัยศิลปากร 19973 18820.4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20072 18752.5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 19667 18684
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 19277.5 18667.84
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 20007.84 18641.1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19604 18453
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 18879 18313.8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 19525.1 18222
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18751 17850.84
มหาวิทยาลัยพายัพ 18112 17392
มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 18534 16957
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 18069.4 16729

จะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสาขา และตามด้วยมหิดลเหมือนปีก่อน

Posted by elixer in cool, 0 comments

เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล (2560)

อัพเดตข้อมูลตามเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายอัตราใหม่

1. เงินเดือน แยกตามตำแหน่งที่บรรจุดังนี้

 • ข้าราชการ 17,500 – 19250 บาท (อ้างอิง)
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 20,000 บาท (อ้างอิง)
 • พนักงานมหาวิทยาลัย 22,950 บาท (อ้างอิง)
 • ลูกจ้างชั่วคราว แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเงินเดือนของราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • พนักงานราชการประมาณ 22,750 บาท (อ้างอิง)

2. ค่าตอบแทนพ.ต.ส. แบ่งตามประเภทงาน

 • งานปฏิบัติการทั่วไป 1,500 บาท
 • งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือมีความเสี่ยงสูง 3,000 บาท

3. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แบ่งตามพื้นที่และประเภทของโรงพยาบาล (รายชื่อโรงพยาบาลแบ่งตามพื้นที่ ประกาศล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2559)

 • โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไประดับ ก และ ข 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติระดับ ๑ 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติระดับ ๒ และ ๓ 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เฉพาะระดับ ๑ – 9,000 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เฉพาะระดับ ๒ – 14,000 บาท

4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 5,000 บาท

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าเวร) 3,000 – 15,000 บาท (ขึ้นกับพื้นที่ และจำนวนเภสัชกรที่ขึ้นเวร)

ค่าตอบแทนรวม
ประมาณ 31,000 – 50,000 บาท

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

Posted by elixer in cool, 10 comments

รายชื่อเภสัชกรที่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต


ข้อสังเกต: รายชื่อที่เอาขึ้นเว็บไซต์ จะมีแต่คนที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต 1 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ: เหตุผลที่ถูกพักใช้หรือถอนใบอนุญาตดูได้จากไฟล์คำสั่งที่หน้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม
ที่มา: http://www.pharmacycouncil.org/

Posted by elixer in cool, 0 comments

การศึกษาต่อเนื่องโดยสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา

12065957_10206683804387866_5976027170991168119_nสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จะจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกร โดยมีหัวข้อการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังต่อไปนี้

 1. มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน และ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับร้านยา จัดทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน ระยะเวลา 1 วัน 6หน่วย
 2. การสร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน 3 หัวข้อย่อย ระยะเวลา หัวข้อละ 1 วัน
  ตลอดหลักสูตร 3 วัน หัวข้อละ 6 หน่วย ตลอดหลักสูตร 18 หน่วย

  1. ระบบบริหารยาและสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
  2. การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 1 ครอบคลุมการประเมินจากอาการ ประวัติ การวิเคราะห์ปัญหาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์
  3. การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 2 ได้แก่หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อความร่วมมือในการใช้ยา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางยา การติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่องและการจัดทำบันทึก รวมถึงหลักการจ่ายยาตามใบสั่งยา

ใช้เวลาหัวข้อละ 1 วัน สลับหัวข้อบรรยาย 2 เดือน ครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในร้านยา
ติดตามสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 0-2590-2439 , 0-2590-1877 ไม่จำกัดเฉพาะเภสัชกรร้านยาคุณภาพ อบรมครบทุกหัวข้อได้ 24 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

Posted by elixer in ThaiCPE, 0 comments