สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

– พุทธทาสภิกขุ

ใบไม้กำมือเดียวของพระพุทธเจ้า

Facebook Comments